آرشیو سخنرانی شیخ احمد کافی

آرشیو سخنرانی های شیخ احمد کافی

آرشیو جامع سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی زندگی نامه شهید شیخ احمد کافی احمد کافی در عصر پهلوی اول در یک خانواده ده نفری به دنیا آمد، پدرش حاج میرزامحمد کافی و مادرش خانم زهرا غفور پور بود. پدربزرگش میرزا احمد کافی…